Zaznacz stronę

 Regulamin usług on-line świadczonych przez Profutura Group Sp. z o.o. sp. k.

REGULAMIN ORGANIZACJI KURSU ONLINE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Profutura Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A, 61-815 Poznań (Dalej „Szkoła”) i stanowi integralną część Umowy o naukę języka w trybie online.

POSTANOWIENIA

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Szkołę usług drogą elektroniczną, tj. prowadzenia kursów językowych online.
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm.
 3. Regulamin udostępniany jest Zleceniodawcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy na kurs, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w zakładce na stronie internetowej www. Uczeń ma prawo do wydrukowania niniejszego Regulaminu, utrwalania go oraz kopiowania na dowolnych nośnikach elektronicznych.

I POJĘCIA

 1. Szkoła – Profutura Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A, 61-815 Poznań
 2. Zleceniodawca – osoba podpisująca z Profutura Group Sp. z o.o. sp.k. umowę o naukę w imieniu własnym i na własny rachunek lub w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby, która pobiera naukę w ramach podpisanej z Profutura Group Sp. z o.o. sp.k. umowy o naukę,
 3. Uczeń – osoba, która pobiera naukę w ramach podpisanej z Profutura Group Sp. z o.o. sp.k. umowy o naukę.
 4. Umowa – umowa o naukę języka w trybie online zawarta pomiędzy Szkołą a Uczniem,
 5. Kurs – szkolenie z zakresu języka obcego określonego w Umowie o naukę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zoom lub innych dostępnych.
 1. Zoom – system teleinformatyczny w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, należący do Zoom Video Communications, Inc.z siedzibą w 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, US: 1-888-799-9666.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy REGULAMIN ORGANIZACJI KURSU ONLINE, będący integralną częścią Umowy o naukę ONLINE.

II ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Umowa na Kurs zawierana jest pomiędzy Szkołą i Zleceniodawcą, gdzie Zleceniodawca zawiera umowę na swoją rzecz lub innej osoby, która pobiera naukę w Szkole.
 2. Umowa na Kurs zostaje zawarta na czas określony zgodnie z Umową lub na określoną w Umowie liczbę zajęć / godzin lekcyjnych.
 3. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę, Szkoła zaproponuje dodatkowy termin zajęć umożliwiający realizację liczby godzin zgodnie z Umową.

III ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Okres wypowiedzenia wraz z zastrzeżeniami wskazany jest w umowie.
 2. Umowę może rozwiązać każda ze stron.
 3. Wypowiedzenie Umowy na Kurs skutkuje zwrotem dokonanej przez Zleceniodawcę wpłaty po uprzednim potrąceniu wynagrodzenia za zrealizowaną ilość/okres zajęć.
 4. W przypadku umowy zawartej na odległość Zleceniodawcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dniu od jej podpisania, liczonych od dnia następnego po podpisaniu (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta -Dz. U. 2014 r. poz. 827) przy czym:
 5. a) prawo to przysługuje wyłącznie konsumentom (osobom fizycznym)
 6. b) jeżeli za zgodą lub na żądanie Zleceniodawcy realizacja usługi rozpoczęła się przed upływem w/w 14 dniowego terminu Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić opłatę za zrealizowaną część umówionej usługi (zrealizowane lekcje online)
 7. c) jeżeli za zgodą lub na żądanie Zleceniodawcy realizacja usługi rozpoczęła się przed upływem w/w 14 dniowego terminu oraz usługa ta dotyczy przesyłania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (dostęp do nagranych lekcji udostępnianych online), Zleceniodawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta -Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 8. d) w celu rozwiązania umowy zawartej na odległość należy skorzystać z formularza będącego załącznikiem do umowy.

IV Obowiązki stron i warunki realizacji Kursu

 1. Szkoła świadczy usługi na rzecz Zleceniodawcy/Ucznia w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczeń zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. W przypadku, gdy Umowa na Kurs zawierana jest przez Zleceniodawcę na rzecz Ucznia, wówczas Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Ucznia zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest zapewnienie sobie lub Uczniowi, którego reprezentuje, odpowiednich warunków technicznych do udziału w Kursie Online:
 4. a) adres e-mail podany w umowie,
 5. b) komputer z systemem operacyjnym Windows 8.1 lub nowsze (zalecane), Mac OS 10.13 ( zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS , spełniający co najmniej wymagania techniczne systemu operacyjnego
 6. c) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych wydaniach
 7. d) łącze internetowe (min. 2 Mbps, zalecane szybsze)
 8. e) możliwość (uprawnienia systemowe) instalacji wtyczek internetowych wymaganych przez dostawcę aplikacji do łączności online (prowadzenia lekcji online)
 9. f) możliwość (uprawnienia systemowe) pobierania i instalacji aplikacji wymaganych do udziału w Kursie wskazanych przez Szkołę lub za pośrednictwem lektora,
 10. g) kamera internetowa, mikrofon i głośniki.
 11. Uczeń powinien włączyć mikrofon, głośniki i kamerę w celu pełnego korzystania z lekcji, a także zezwolić na przesyłanie dźwięku i obrazu. W przeciwnym razie efektywne skorzystanie z zajęć nie będzie możliwe.
 12. Zleceniodawca będący uczniem oraz uczeń jeżeli jest reprezentowany przez Zleceniodawcę, przyjmuje do wiadomości, że Szkoła może rejestrować obraz, dźwięk podczas lekcji online oraz, że może publikować zajęcia lub ich fragmenty jako zapisane lekcje lub w celu promowania swoich usług, w szczególności w mediach społecznościowych. Każdej osobie, biorącej udział w zajęciach, której wizerunek i/lub głos został zarejestrowany, przysługują prawa przewidziane odpowiednimi przepisami.
 13. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z narzędzi służących do nauki online zgodnie z ich przeznaczeniem, nie może korzystać w sposób naruszający lub mogący naruszać dobra osobiste osób drugich, nie może korzystać w celu dostarczania treści niepożądanych lub łamiących prawo, w tym treści naruszających prawa własności intelektualnej. Uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach z poszanowaniem dobrych obyczajów, kultury osobistej, w sposób nieutrudniający prowadzenia i udziału w zajęciach lub funkcjonowania platformy szkoleniowej online.
 14. Uczniowi nie wolno po żadnym pozorem podawać się za innego ucznia, udostępniać osobie drugiej danych niezbędnych do udziału w zajęciach (link, login/hasło, inne wykorzystywane przez Szkołę), umożliwiając innej osobie udział w zajęciach.
 15. Uczeń nie ma prawa do utrwalania i rozpowszechniania zapisów z zajęć, w tym wizerunku innych uczniów i/lub lektora oraz samych zajęć, które są własnością intelektualną szkoły i objęte są prawami autorskimi.

V REKLAMACJE

 1. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać listownie, osobiście lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, na adresy Szkoły podane w Umowie.
 3. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Zleceniodawcę o rozstrzygnięciu nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże pisemnie na papierze lub pocztą elektroniczną.
 4. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Szkoła nie odpowiada m.in. za:
 6. a) niespełnienie przez Ucznia minimalnych wymagań technicznych
 7. b) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Ucznia z Platformy szkoleniowej w sposób sprzeczny z zapisami Regulaminu i umowy lub przepisami prawa,
 8. Szkoła ponosi odpowiedzialność za jakość prowadzonych zajęć pod względem ich zgodności z ofertą i umową, pod względem merytorycznym.
 9. Szkoła ma prawo do przerwania świadczenia Kursu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Ucznia lub Uczniów niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z Kursu i udostępnionych przez Szkołę narzędzi.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku umów zawartych ze Zleceniodawcą – konsumentem:
  a) Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 IX 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i udostępnia pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
  b) skorzystanie z tej formy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i możliwe jest wyłącznie w przypadku zgody obu stron na takie postępowanie.

VI Prawa autorskie, własność intelektualna

 1. Wszelkie treści przekazywane podczas zajęć, forma prowadzenia zajęć, treści zawarte w materiałach przekazanych Uczniowi przez Szkołę w związku z Kursem, mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Szkole autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Szkoła eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
 2. Uczeń, w przypadku otrzymania od Szkoły materiałów dydaktycznych ma prawo korzystać z nich w związku z udziałem w Kursie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Uczeń nie ma prawa do wykorzystywania tych materiałów ponad ten zakres pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, nie ma prawa do ich rozpowszechniania, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych ani udostępniać w celu takiego ich wykorzystania.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zleceniodawca otrzymuje Regulamin przed podpisaniem umowy.
 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem poczty e-mail, na stronie internetowej www.linguaviva.pl/on-line/ oraz jako załącznik do Umowy.
 3. W przypadku zmiany regulaminu, Zleceniodawca zostanie poinformowany o takiej zmianie na 14 dni przed zmianą, za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, której Zleceniodawca nie akceptuje, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (rezygnacji z usługi Kursu).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i/lub Umową mają zastosowanie obowiązujące, właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy o Prawach konsumenta, ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd w Poznaniu.

Zatwierdzone dnia 30.04.2020

Zarząd Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.

Adres

Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań

Godziny otwarcia

Pon – Pt : 9:00-17:00

Kontakt

+48 618525309
info@profutura.poznan.pl

Popularne

Bezpłatne szkolenia językowe
Bepłatne kursy
Akademia 50+

 

polityka prywatności

RODO

zapisz się do Newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.