Zaznacz stronę

Regulamin usług świadczonych przez Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług związanych z realizacją kursów przez Profutura Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A, 61-815 Poznań (Dalej „Instytucja szkoleniowa”).

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Instytucję szkoleniową usług tj. prowadzenia kursów.

Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi kursu w Biurze Instytucji szkoleniowej.

Pojęcia

 1. Instytucja szkoleniowa – Profutura Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A, 61-815 Poznań.
 2. Uczestnik kursu – osoba podpisująca z Profutura Group Sp. z o.o. sp.k. umowę o naukę w imieniu własnym i na własny rachunek.
 3. Umowa – umowa o naukę zawarta pomiędzy Instytucją szkoleniową a Uczestnikiem kursu.
 4. Kurs – szkolenie z zakresu określonego w Umowie
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin organizacji kursu.

Zasady i warunki zapisu na kurs.

 1. Proces rekrutacji będzie się odbywał w sposób ciągły. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie www , ogłoszeniach rekrutacyjnych w prasie oraz w formie plakatów i ulotek informacyjnych. Sposoby rekrutowania Uczestników kursu:
 • ogłoszenia w prasie,
 • ulotki i plakaty – rozmieszczone w miejscu realizacji szkolenia i w miejscach powszechnie dostępnych,
 • komunikaty na stronie Projektu,
 • portale społecznościowe,
 • spotkania rekrutacyjne,
 • newsletter.
 1. Potencjalni Uczestnicy kursu kontaktują się telefonicznie lub poprzez adres poczty elektronicznej z Biurem Instytucji szkoleniowej. Pracownik Biura udziela wszelkich niezbędnych informacji dotyczących danego kursu. Potencjalny Uczestnicy kursu wypełnia dane zgłoszeniowe w formie on-line, lub zapisuje się osobiście w Biurze.
 2. W przypadku wyboru szkolenia językowego na poziomie wyższym niż podstawowy:
  Uczestnik otrzyma mailem kod dostępu do TESTU ON-LINE wraz z instruktażem, w przypadku problemów z wypełnieniem testu w formie on-line proszony będzie o osobiste przyjście  w celu wypełnienia testu na miejscu, lub zaproszony zostanie na rozmowę kwalifikacyjną (test ustny).
 3. Następnym etapem jest analiza wyników testów. Podejmowana jest decyzja, odnośnie możliwości uruchomienia grupy języka obcego na danym poziomie (aby uruchomić grupę potrzebne jest zebranie odpowiedniej ilości osób na podobnym poziomie językowym). Osoby którym Instytucja szkoleniowa może zaproponować udział w projekcie będą informowane telefonicznie oraz poinstruowane zostaną o kolejnych czynnościach.

Zawarcie i realizacja umowy.

 1. Umowa na Kurs zawierana jest pomiędzy Instytucją szkoleniową i Uczestnikiem kursu.
 2. Umowa na Kurs zostaje zawarta na czas określony zgodnie z Umową lub na określoną w Umowie liczbę zajęć / godzin lekcyjnych
 3. W przypadku odwołania zajęć przez Instytucję szkoleniową, Instytucja szkoleniowa zaproponuje dodatkowy termin zajęć umożliwiający realizację liczby godzin zgodnie z Umową

Obowiązki stron i warunki realizacji Kursu

 1. Instytucja szkoleniowa świadczy usługi na rzecz Uczestnika kursu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnika kursu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Uczestnika kursu przyjmuje do wiadomości, że Instytucja szkoleniowa może rejestrować obraz, dźwięk podczas lekcji oraz, że może publikować zajęcia lub ich fragmenty jako zapisane lekcje lub w celu promowania swoich usług, w szczególności w mediach społecznościowych. Każdej osobie, biorącej udział w zajęciach, której wizerunek i/lub głos został zarejestrowany, przysługują prawa przewidziane odpowiednimi przepisami.
 4. Uczestnik kursu nie ma prawa do utrwalania i rozpowszechniania zapisów z zajęć, w tym wizerunku innych Uczestników kursu i/lub lektora oraz samych zajęć, które są własnością intelektualną szkoły i objęte są prawami autorskimi.

Obowiązki Instytucji szkoleniowej

 1. Przeprowadzenie szkolenia.
 2. Zapewnienia materiałów szkoleniowych.
 3. Prowadzenia kursów przez doświadczonych lektorów/trenerów.
 4. Zapewnienia sal szkoleniowych oraz zaplecza technicznego niezbędnych do realizacji kursu.
 5. Wystawienia zaświadczeń ukończenia szkolenia w przypadku spełnienia określonych warunków (min. 80% obecności na zajęciach, zaliczenie testu końcowego na min. 65%).
 6. Gwarancja realizacji wszystkich spotkań.
 7. Gwarancja stałej ceny przez okres kursu.

 

Rozwiązanie umowy

 1. Umowę może rozwiązać każda ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie Umowy na realizację Kursu skutkuje zwrotem dokonanej przez Uczestnika kursu wpłaty. Po uprzednim potrąceniu wynagrodzenia za zrealizowaną ilość/okres zajęć.

 

Prawa autorskie, własność intelektualna

 1. Wszelkie treści przekazywane podczas zajęć, forma prowadzenia zajęć, treści zawarte w materiałach przekazanych Uczestnikowi kursu przez Instytucję szkoleniową w związku z Kursem, mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Instytucji szkoleniowej autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Instytucja szkoleniowa eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
 2. Uczestnik kursu, w przypadku otrzymania od Instytucji szkoleniowej materiałów dydaktycznych ma prawo korzystać z nich w związku z udziałem w Kursie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik kursu nie ma prawa do wykorzystywania tych materiałów ponad ten zakres pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, nie ma prawa do ich rozpowszechniania, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych ani udostępniać w celu takiego ich wykorzystania.

Reklamacje

 1. Uczestnik kursu ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać listownie, osobiście lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, na adres Instytucji szkoleniowej podany w Umowie.
 3. Instytucja szkoleniowa rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika kursu o rozstrzygnięciu nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Instytucja szkoleniowa przekaże pisemnie na papierze lub pocztą elektroniczną.
 4. Instytucja szkoleniowa nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Instytucja szkoleniowa nie odpowiada m.in. za:
 6. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestnika kursu z kursu w sposób sprzeczny z zapisami Regulaminu i umowy lub przepisami prawa,
 7. Instytucja szkoleniowa ponosi odpowiedzialność za jakość prowadzonych zajęć pod względem ich zgodności z ofertą i umową, pod względem merytorycznym.
 8. Instytucja szkoleniowa ma prawo do przerwania świadczenia Kursu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika kursu lub Uczestników kursu niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z Kursu i udostępnionych przez Instytucję szkoleniową narzędzi.
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku umów zawartych ze Uczestnikiem kursu – konsumentem:
 10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 IX 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i udostępnia pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 11. skorzystanie z tej formy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i możliwe jest wyłącznie w przypadku zgody obu stron na takie postępowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik kursu ma dostęp do Regulaminu przed podpisaniem umowy oraz w okresie jej obowiązywania.
 2. Regulamin dostępny jest w Biurze Instytucji szkoleniowej.
 3. W przypadku zmiany regulaminu, Uczestnik kursu zostanie poinformowany o takiej zmianie na 14 dni przed zmianą.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, której Uczestnik kursu nie akceptuje, Uczestnikowi kursu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (rezygnacji z usługi Kursu).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i/lub Umową mają zastosowanie obowiązujące, właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy o Prawach konsumenta, ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd w Poznaniu.

Zatwierdzone dnia 01.03.2017

Zarząd Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.

Adres

Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.
Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań

Godziny otwarcia

Pon – Pt : 9:00-17:00

Kontakt

+48 618525309
info@profutura.poznan.pl

Popularne

Bezpłatne szkolenia językowe
Bepłatne kursy
Akademia 50+

 

polityka prywatności

RODO

zapisz się do Newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.